سخن روز:
بزرگ فکرکن،بزرگ باور کن، بزرگ عمل کن و نتیجه هم بزرگ خواهد بود.

دفتر ولیعصر

تبریز، ولیعصر، فلکه بازار، اول خيابان شهريار شمالی
تلفن:    33333311    41 98 +
فکس:    33291628    41 98 +

 

 

 

تبریز، ولیعصر، فلکه بازار، اول خيابان شهريار شمالی

تلفن:      33333311    41 98 +
فکس:     33291628    41 98 +

 

 

 

 

دفتر مرکزی: تبریز، جاده ائل گلی، نرسیده به کوی سهند، نبش بن بست اطلس

تلفن:    33829595 41 98+

نمابر:    33829494 41 98+

 

شعبه ولیعصر: تبریز ـ فلکه بازار ـ اول خيابان شهريار شمالی

تلفن:     33333311  41  98+
نمابر:     3336660 41 98+
 

 

شعبه برج شهر: تبریز ـ خیابان 29 بهمن ـ برج شهر
تلفن:     3141 41 98+
نمابر:     33248565 41 98+